Yoonmi Choi Quartet

yoonmi.net

Hope Amand, vocals
Yoonmi Choi, piano
Wang Chen Haui, bass
Jon Sheckler, drums