Niranjana Shankar & Yoonmi Choi

Niranjana Shankar, vocals
Yoonmi Choi, piano